SHRI RAM STUTI

SHRI RAM STUTI Written by Goswami Tulsidas


SHRI RAM STUTI
SHRI RAM STUTI


SHRI RAM STUTI


Sri rama candra krpalu bhaja mana. 

Harana bhava bhaya darunam.

Nava kanja locana kanja mukha. 

Kara kanja pada kanjarunam.

Kandarpa aganita amita chavi. 
Nava nila nirada sundaram.
Pata pita manahu tadita ruci Suci .
Naumi janaka sutavaram.

Bhaja dina bandhu dinesa.
Danava daitya vamSa nikandanam.
Raghu nanda ananda kanda .
KoSala chandra daSaratha nandanam.

Siramukuta kundala tilaka caru .
Udaru'anga vibhusanam.
Ajanu bhuja Saracapa dhara .
Sangrama jita kharadusanam.

Iti vadati tulasidasa Sankara.
Sesa muni manaranjanam.
Mama hrdayakanja nivasa kuru .
Kamadi khaladala ganajanam.

Sri rama candra krpalu bhajamana .
Harana bhavabhaya darunam.
Navakanja locana kanjamukha .
Kara kanja pada kanjarunam.


PRAY GOD BY READING AND LISTENING 

Post a Comment

0 Comments