Sivayajurmantra the mantra of Shiva

Sivayajurmantra the mantra of Shiva

Sivayajurmantra the mantra of Shiva
Sivayajurmantra the mantra of Shiva

karpuragauram karunavataram
sansarasaram bhujagendraharam
sadavasantam hrdayaravinde
bhavam bhavanisahitam namami

karpuragauram karunavataram
sansarasaram bhujagendraharam
sadavasantam hrdayaravinde

bhavam bhavanisahitam namami

karpuragauram karunavataram
sansarasaram bhujagendraharam
sadavasantam hrdayaravinde

bhavam bhavanisahitam namami

karpuragauram karunavataram
sansarasaram bhujagendraharam
sadavasantam hrdayaravinde

bhavam bhavanisahitam namami
Post a Comment

0 Comments